Tukipalvelut

Koulumme henkilökunnan kokonaismäärä on noin 80. Muista, että voit aina kysyä apua kaikilta koulun aikuisilta. Osalla henkilökunnasta on kuitenkin erityisiä vastuualueita, joihin voit tutustua alla.

Luokanvalvoja

Luokanvalvoja on oman luokkansa 'luottamusaikuinen'. Hän tavallaan vastaa alakoulun luokanopettajaa.

Luokanvalvoja pitää viikottain valitsemallaan välitunnilla luokanvalvojan vartin, jossa käsitellään ajankohtaisia koulunpitoon liittyviä asioita. Luokanvalvoja pitää myös yhteyttä luokan huoltajiin ja järjestää vanhempainiltoja.

Seitsemännellä luokalla luokanvalvoja kutsuu huoltajat ja oppilaan kolmikantapalaveriin, jossa keskustellaan nuoren koulunkäynnistä. Kahdeksannella luokalla luokanvalvoja järjestää kahdenkeskisen keskustelun oppilaan kanssa. Hän on myös mukana oppilaan mahdollisten tukitoimien suunnittelussa ja arvioinnissa.

Luokanvalvoja on usein luokkansa mukana erilaisilla yhteisillä retkillä ja lukuvuoden juhlissa.

 • 7A Niko Simpanen

 • 7B Reetta Wirman

 • 7C Annu Tertsonen

 • 7D Emmi Apponen 216

 • 7E Riina Uvanto 207

 • 7F Satu Salmelin 109

 • 7G Vesa Nikkilä 212


 • 8A Aho Meri (MA) 002

 • 8B Lumio Piko (PL) 106

 • 8C Poutiainen Annamari (AP) 221

 • 8D Saarinen Eija (ESaa) 103

 • 8E Syrjö Anne (ASyr) 210

 • 8G Siirtola Sanna (SSi) 222


 • 9A Bäckren Rasmus (RBäc) 201

 • 9B Koski Jooa (JKos) 213

 • 9C Mäenpää Juho (JM) 214

 • 9D Kauppinen Elisa (EKau) 209

 • 9E van Erk-Koivisto Sanna (SVe) 108

 • 9F Ollikainen Petra (PO) 110

 • 9G Malin Nea (NMal) 004

Oppilashuolto

Oppilashuolto pyrkii monin tavoin turvaamaan kaikkien oppilaiden turvallisuuden ja koulunkäynnin sujuvuuden.

Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä suunnittee, kehittää, toteuttaa ja arvioi ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltotyötä. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä oppilaiden osallisuutta. Oppilashuoltoryhmä tukee myös erityisopettajien työtä erityisen tuen oppilaiden koulutyön varmistamisessa.

Jos huoltajilla on huolta nuoresta, he voivat ottaa suoraan yhteyttä oppilashuollon jäseniin:

 • Koordinaattori Merja Malmberg

 • Rehtori Johanna Kallio, apulaisrehtori Harri Jortikka

 • Koulupsykologi Outi Fjällberg

 • Opinto-ohjaajat Merja Malmberg ja Stina Metsalo

 • Erityisopettajat Markku Rahko ja Janne Särkkä

 • Kuraattori Salla Arhinmäki-Ojanen

 • Terveydenhoitaja Hanne Wiik

 • Koulun nuorisotyöntekijä Kari Ruonela

 • Opettajien edustajat Emmi Apponen ja Elisa Kauppinen

 • Tarvittaessa luokanvalvoja, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja

Halutessasi lisätietoa oppilashuollosta, tutustu lukion ja yläkoulun yhteiseen opiskelu- ja oppilashuoltosuunnitelmaan.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksella autetaan nuorta koulunkäynnissä ja selvitetään nuorelle itselleen sopivia jatkokoulutuspaikkoja ja työelämävaihtoehtoja.

Oppilaanohjausta on yläkoulun aikana yhteensä kaksi kurssia. Oppilaanohjaukseen kuuluvat oppitunnit sijoittuvat 7. luokalle (1/3 kurssia), 8. luokalle (2/3 kurssia) ja 9. luokalle (1 kurssi). Oppilaanohjaajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta, jossa tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä opiskelutaitoja. Oppilasta ohjataan myös asettamaan tavoitteita, jotta nuorella olisi valmiuksia tehdä jatko-opintoja ja työelämään siirtymistä koskevia ratkaisuja.

Oppilaanohjaukseen kuuluu työelämään tutustumisjaksot (TET) kahdeksannen luokan keväällä (viikko) ja yhdeksännen luokan syksyllä (kaksi viikkoa). Oppilaalta toivotaan aktiivisuutta oman harjoittelupaikan etsinnässä. Harjoittelupaikan hakemisessa opitaan samalla tärkeitä työelämätaitoja.

Ammatilliseen perusopetukseen ja lukiokoulutukseen haetaan internetpohjaisen järjestelmän kautta. Sähköinen hakupalvelu löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi .

Yläkoulun opinto-ohjaajina toimivat:

Merja Malmberg

 • (09) 755 20 316

 • 0400 874 307

 • merja.malmberg@heryk.fi

Stina Metsalo

Erityisopetus

Erityisopetuksessa tuetaan oppilaita, joilla on tarve yksilölliseen opetukseen.

Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta selviytymään mahdollisista vaikeuksista, jotka liittyvät koulunkäyntiin yläasteen aikana. Erityisopetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- ja/tai samanaikaisopetuksena oppilaan omien tuntien aikana.

Erityisopetus tukee yleisopetusta tarvittaessa soveltaen opetusta ja oppimääriä. Tärkeätä on vahvistaa yksilöllisesti oppilaan oppimistaitoja. Erityisopetukseen voi hakeutua itse tai opettajan/oppilashuollon suosituksesta.

Koulussamme laaja-alaista erityisopetusta antavat Markku Rahko ja Janne Särkkä.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon päätavoite on ennaltaehkäistä terveysongelmia.

Terveydenhoitaja (puh. 050 310 5644) huolehtii terveystarkastuksista ja neuvonnasta, antaa ensiapua ja järjestää lääkärinvastaanotot. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa joka päivä. Vastaanotto ilman ajanvarausta kello 11.00-12.00. Ajanvaraus kannattaa tehdä Wilma-viestinä.

Koululääkäri Helsingin kaupungin lääkäripalveluista käy 3-4 kertaa kuukaudessa.

Hammashoidon ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta (09 310 51400)

Kouluaikana ja koulumatkoilla sattuneissa tapaturmissa on korvauksen saamiseksi otettava yhteyttä opettajaan, terveydenhoitajaan tai kansliaan.

Tietotekninen tuki

Koulussamme on useita henkilöitä, jotka voivat auttaa tietoteknisissä ongelmissa.

Yläkoululaisilla on käytössä henkilökohtaiset Chromebookit. Käy linkistä lukemassa lisää niiden käytöstä.

Apuja tietoteknisiin ongelmiin löytyy Classroomista. Useimmilta luokilta löytyy myös digiagentti, eli tietoteknistä tukea antava oppilas. Mikäli olet kiinnostunut digiagentin tehtävästä, ota yhteys Anne Syrjöön tai Vesa Nikkilään.

Mikäli ongelmat eivät edellä mainituilla tavoilla ratkea, käänny Anne Syrjön tai Markus Niemen puoleen.

Kanslia

Täältä löydät koulusihteerin ja rehtorit.

Koulusihteeri Marjaana Tapola vastaa kansliassa monista nuorten tarvitsemista palveluista. Häneltä taksikortit, koulumatkapäätökset, tieto oppilaspaikasta....

Rehtori Johanna Kallio vastuulla on koko koulun toiminta. Oppilaat ja vanhemmat voivat asioida rehtorin luona esimerkiksi lukujärjestysongelmiin liittyvissä asioissa. Rehtori osallistuu usein oppilaspalavereihin. Toisinaan oppilaat saattavat päätyä myös rehtorin pitämään kasvatuskeskusteluun. Rehtori ottaa myös mielellään vastaan palautetta koulun toiminnasta!

Vararehtori Ari Leväniemen vastuulla on erityisesti kiinteistö- ja sijaisasiat. Eli mikäli havaitset koulurakennuksessa tai pihalla jotain korjattavaa tai vaarallista, ilmoita siitä Arille. Voit näissä asioissa ottaa yhteyttä myös kouluisäntiin. Vararehtori osallistuu myös toisinaan kasvatuskeskusteluihin.

Apulaisrehtori Harri Jortikka toimii erityisesti koulun kehittämisen parissa. Eli ota häneen yhteyttä, jos sinulla on hyvä idea koulullemme!

Lasikopin väki

Ala-aulan 'lasikopissa' pitävät majaansa koulun yleismiehet.

Kouluisäntänä meillä toimii Jani Virkkunen ja iltavahtimestarina Jukka-Pekka Siira. Heitä vielä avustaa vuosittain vaihtuva siviilipalvelusmies.

Lasikopin väki huolehtii koulun päivittäisestä kunnossapidosta. Jos siis havaitset esimerkiksi jonkun asian rikkoutuneen, niin ilmoita siitä lasikoppiin. Ota yhteys heihin myös siivoukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lasikopista jaetaan myös oppilaille matkakortit ja lokerojen avaimet, sekä annetaan välituntiaktiviteetteja panttia vastaan.

Koulupsykologi, kuraattori ja nuoriso-ohjaaja

Nämä ovat henkilöitä, joihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviä pulmia.

Koulupsykologi Outi Fjällberg ja koulukuraattori Salla Arhinmäki-Ojanen pyrkivät edistämään oppilaan sosiaalista vuorovaikutusta ja hyvinvointia, koulunkäyntiä ja ihmissuhdeasioita. Myös omaan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmatilanteissa voit ottaa heihin yhteyttä. Koulupsykologin toimenkuvaa on erityisesti nuoren psyykkinen kasvu ja mielenterveys.

Nuoriso-ohjaaja Kari Ruonela pyörittää Kiva Koulu -tunteja ja on mukana välituntitoiminnassa.

Jos koet tarvitsevasi mitä tahansa apua, ota rohkeasti yhteyttä mieluiten Wilmaitse!

Koulupsykologi Outi Fjällberg (09-755 20 326 / 0400 874 218, outi.fjallberg@heryk.fi).

Kuraattori Salla Arhinmäki-Ojanen ( 050 312 33 48, salla.arhinmaki-ojanen@heryk.fi)

Nuoriso-ohjaaja Kari Ruonela (ke ja to 09-755 20 327)